Izpis

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa, s podpisom Izpisnega obrazca v tajništvu vrtca. 

Izpisni obrazec za otroke, ki se izpisujejo zaradi všolanja najdete tukaj.

Sklep o izpisu, ki ga vrtec izda, je potrebno dostaviti pristojnemu Centru za socialno delo.

 

ZAČASNI IZPIS (poletne počitnice)

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo Financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 01. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih. Med začasnim izpisom plačajo starši 50% dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj 1 mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 01. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo. Navedene dodatne olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

Dostopnost