Izpis

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa, s podpisom Izpisnega obrazca v tajništvu vrtca.  Izpisni obrazec za otroke, ki se izpisujejo zaradi všolanja, je objavljen na spletni strani vrtca Dokumenti/obrazci. Šoloobvezne otroke starši izpišejo še s podpisom v dnevnik vzgojiteljice.

Obrazec: Izpis otroka iz vrtca

Sklep o izpisu, ki ga vrtec izda, je potrebno dostaviti Centru za socialno delo.

Začasni izpis (poletne počitnice)

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednjo olajšavo: Financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 01. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih.

Med začasnim izpisom plačajo starši 50% dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj 1 mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 01. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo. Navedene dodatne olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

OBVESTILO ZA STARŠE

NOVOSTI GLEDE IZJEM OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V VRTCU Spoštovani starši, obveščamo vas, da od 19.

OBVESTILO NIJZ – ZAMUDE PRI ODLOČBAH

Spoštovani, Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki

Obiskala nas je Befana

V četrtek, 6. januarja, so nas obiskali otroci iz enote Kurirček. Na upravo vrtca so prinesli darilo čarovnice Befane.

Dostopnost