Načini povezovanja in sodelovanja

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec staršem nudi storitve in ne posega v njihovo zasebnost. Vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morate upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev.
Ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem oz. popoldanskem času se lahko krajši ali daljši čas zadržijo v igralnici in se vključijo v različne dejavnosti po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.
Staršem je na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pred igralnicami, kotički za starše in spletna stran vrtca pa so namenjeni stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.
 
V vrtcu deluje Svet staršev: starši izvolijo svojega predstavnika iz vsakega oddelka, trije predstavniki Sveta staršev pa so voljeni v Svet zavoda Vrtca Nova Gorica.
 
 
 

Formalne oblike sodelovanja:

 • Roditeljski sestanki
 • Sestanki Sveta staršev
 • Sestanki Sveta zavoda
 • Individualni pogovori o otroku
 • Tematska predavanja za starše s področja preventive enota oddelek starost vzgojitelj sodelovanje s starši
 

Neformalne oblike sodelovanja:

 • Dnevni kontakti z otrokovima strokovnima delavkama
 • Predstavitve dela v obliki projektnih map, zgibank….
 • Informiranje preko kotičkov za starše, oglasnih desk, spletne strani in publikacije
 • Različna druženja otrok, staršev in zaposlenih
 • Skupni pohodi / izleti / strokovne ekskurzije po programu enot:
 • Planinski izleti
 • Drugo po programu oddelkov
 • Medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki. . .)
 • Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka (razstave, delavnice)
Dostopnost