Obveznosti staršev do vrtca

 • Ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo starši v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v S podpisom pogodbe se obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in druga pravila vrtca. Račune je potrebno redno plačevati, v primeru zamude vrtec obračuna zamudne obresti in stroške opomina. Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
 • Pred vstopom otroka v vrtec prinesete potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec, opozorite delavce o posebnostih otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje ter seznanite z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi
 •  V vrtec pripeljete zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok in zaposlenih.
 • V primeru nalezljivih bolezni to sporočite odgovorni osebi v vrtcu.
 • Ne zamujate po otroka v vrtec (razen v primeru nepredvidljivih okoliščin).
 • Upoštevate hišni red vrtca, navodila in obvestila na oglasnih deskah in eAsistentu.
 • Redno obveščajte strokovni delavki o spremembi podatkov (spremembe telefonske številke, naslova ipd.).
 • V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
 • Otrok po dogovoru lahko v oddelek prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne sprejema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.Če zboli pridete po njega v najkrajšem možnem času.
 • Otroka spremljate v vrtec starši oziroma pooblaščena polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če to dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega pro- meta, 91. člen).
 • Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti v prisotnosti strokovnega delavca vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
 • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ devet ur V kolikor pridejo starši po otroka po končanem poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih ur bivanja, se vsaka začetna ura zamude zaračuna (Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG, iz dne 21.3.2019, s št. 602-8/2018-31).
Dostopnost