Obveznosti staršev do vrtca

  • Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in druga pravila vrtca.  Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
  • Starši morajo otrokove strokovne delavce seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
  • V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
  • Otrok po dogovoru s strokovnimi delavci v oddelek lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne sprejema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
  • Otroka spremljajo v vrtec starši oziroma pooblaščena polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če to dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen).
  • Starši morajo otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovnega delavca vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
  • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ devetih ur dnevno. V kolikor pridejo starši po otroka po končanem poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih ur bivanja, se vsaka začetna ura zamude zaračuna 8 € (sklep Sveta zavoda 158/2015 in sklep Mestnega sveta št. 602-11/2017-19, z dne 1.2.2018.
Dostopnost