Odsotnost

Če otrok v vrtcu ni prisoten, morate to sporočiti njegovi vzgojiteljici oz. v enoto po telefonu, do 8.00 ure zjutraj, zaradi organizacije dela in prehrane. V primeru otrokove odsotnosti se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednjo olajšavo: če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka.

Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 zaporednih ob- računskih dni v koledarskem letu in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo v RAČUNOVODSTVU Vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti. Navedene dodatne olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

Dostopnost