Pravice staršev in otrok

Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

PRAVICE STARŠEV

Starši imate pravico:

  • do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),
  • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
  • do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
  • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
  • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku,
  • pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

PRAVICE OTROK

Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Dostopnost