Pravice staršev in otrok

PRAVICE STARŠEV

Starši imate pravico:

  • do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),
  • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
  • do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
  • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
  • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

PRAVICE OTROK

  • Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. 
  • Optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
  • Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih.
  • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
Dostopnost