Programi

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA

I. starostno obdobje:
oddelki od 1 – 3 let
II. starostno obdobje:
– oddelki od 3 – 4 let
– oddelki od 4 -6 let
– oddelki od 3-6 let
Kombinirani oddelki (I. in II. starostno obdobje)

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

 • Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldne v vseh enotah oziroma popoldan v izmeničnem oddelku.
 • Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši lahko zaprosite za poldnevni program brez kosila, strošek kosila se pri ceni odbije. Sprememba programa med šolskim letom je možna po predhodnem dogovoru. Posebne primere na podlagi vloge obravnava in odobri ravnateljica.
 • Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikulum za vrtce, skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih usmeritvah posamezne enote. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
  Potrjene imamo 3 projekte in več programov:
  – Izziv medkulturnega sobivanja (SIMS),
  – Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM),
  – Bralna pismenost in razvoj slovenščine (OBJEM),
  – Zdravje v vrtcu
  – Zdravstveno vzgojne delavnice v vrtcu,
  – Eksperimentalnice v vrtcu
  – Unicefove varne točke v Novi Gorici
 • Program korak za koram
  V vrtcu Ciciban in v vrtcu Julke Pavletič ter v posameznih oddelkih enot Najdihojca, Kekec in Čriček izvajamo vzgojno-izobraževalni program po metodologiji na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja, ki je bila s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena kot ena od možnosti izvedbenega kurikula.

PROGRAM NAMENJEN OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, se uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca. Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca (z odločbo Zavoda za šolstvo se normativ v oddelku zniža za dva otroka). Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje obsega individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki ga izvaja vzgojiteljica v sodelovanju s specialnim pedagogom oz. surdopedagogom. Prilagojen program izdelajo vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja na podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in lastnega opazovanja otroka.

PROGRAM UVAJANJA OTROK V VRTEC

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtcu izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula in interesa otrok. Načrtujejo
in izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Pri izvajanju dejavnosti ali projektov občasno vključimo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti izvajamo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih dejavnosti …), projektov, obiska kmetije… Sredstva za izvedbo le-teh so vključena v ceno programa. Staršem za te dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo. O vrsti in urniku le-teh obveščamo starše v enoti, kjer se dejavnost odvija.

ŠPORTNI PROGRAM  – Mali sonček

Namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:
– Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
– Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
– Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
– Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Uspešno opravljene naloge vpisujemo v knjižico, ki otroka spremlja do všolanja.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR VELIKANI

Zbor vodijo Helena Fornazarič in Lea Ferfolja. Vključeni so otroci letnikov 2014 in 2015. Pevske vaje potekajo v enoti Centralnega vrtca on torkih od 10.30 do 11.00.
 
Velikani se bodo udeležili različnih dogodkov, med drugimi tudi:
– Obisk z dedkom Mrazom v Domu upokojencev, december.
– Revija Pomlad Pesmi: marec.
– V vrtcu so pesmice doma: maj, Branik.
– Letni koncert Velikanov, junij, MONG.
 
 

RITMIČNI SKUPINA PALČKI

Skupino vodita Sara Grbec in Ana Lipušček. V skupino so vključeni otroci letnikov 2013, 2014 in 2015 iz vseh enot vrtca. Vaje potekajo v enoti Kurirček ob sredah od 16.15 do 17.15.

Palčki se bodo udeležili različnih dogodkov.

DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca, zato se jih v vrtcu organizira na željo staršev v popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v različne ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom. Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridete po otroka, ki se ne vrača več v oddelek, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamete starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice pa poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijete starši sami. Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem.
O ponudnikih dodatnih interesnih dejavnosti ter o vseh ostalih programih in projektih, ki potekajo med šolskim letom, starše obveščamo na roditeljskih sestankih, preko obvestil, letakov in plakatov ter preko spletne strani vrtca.

 

PROGRAMI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Dan odprtih vrat
V tednu vpisa otrok v vrtec (spomladi), si lahko starši pred vpisom v eni od skupin pobliže
ogledajo življenje in delo v vrtcu.
Dostopnost