Programi

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA

I. starostno obdobje:
oddelki od 1 – 3 let
II. starostno obdobje:
– oddelki od 3 – 4 let
– oddelki od 4 -6 let
– oddelki od 3-6 let
Kombinirani oddelki (I. in II. starostno obdobje)

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

 • Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldne v vseh enotah v dopoldanskem času.
 • Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši lahko zaprosite za poldnevni program brez kosila, strošek kosila se pri ceni odbije. Sprememba programa med šolskim letom je možna po predhodnem dogovoru. Posebne primere na podlagi vloge obravnava in odobri ravnateljica.
 • Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikulum za vrtce, skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih usmeritvah posamezne enote. Kurikulum za vrtce
  vključuje dejavnosti iz področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
 • Projekti in programi, ki jih že oz. bomo izvajali:
  • Zdravje v vrtcu,
  • Zdravstveno
   vzgojne delavnice v vrtcu (izvaja ZD in Center za krepitev zdravja)
  • Unicefove varne točke v Novi Gorici
  • Projekti, ki bodo razpisani
 • Program korak za koram
  V vrtcu Ciciban in v vrtcu Julke Pavletič ter v posameznih oddelkih enot Najdihojca, Kekec in Čriček izvajamo vzgojno-izobraževalni program po metodologiji na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja, ki je bila s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena kot ena od možnosti izvedbenega kurikula.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Te  dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Pri izvajanju dejavnosti ali projektov občasno vključimo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti izvajamo v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih dejavnosti …), projektov…

Sredstva za izvedbo le-teh so vključena v ceno programa.

V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo.

O vrsti in urniku le-teh obveščamo starše v enoti, kjer se dejavnost odvija ter na spletnih straneh vrtca v rubriki O vrtcu – Program obogatitvenih dejavnosti.

ŠPORTNI PROGRAM  – Mali sonček

Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Uspešno opravljene naloge vpisujemo v knjižico, ki otroka spremlja do všolanja.

Sestavljen je iz štirih stopenj:

Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

 

 

DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI

Organizira se jih na željo staršev v popoldanskem času, ker niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridete po otroka, ki se ne vrača več v oddelek, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamete starši, za čas izvajanja dodatne dejavnosti pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega  je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice pa poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijete starši sami. Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem.

O ponudnikih dodatnih interesnih dejavnosti ter o vseh ostalih programih in projektih, ki bodo potekale med šolskim letom, bomo starše obvestili na roditeljskih sestankih ter preko obvestil na spletni strani vrtca.

DAN ODPRTIH VRAT

V tednu vpisa otrok v vrtec si lahko starši pred vpisom otroka v eni izmed skupin pobliže ogledajo življenje in delo v vrtcu.
Dostopnost