Prvič v vrtec

Zaradi izrednih razmer vpis poteka tako, da izpolnjeno VLOGO in potrdilo o plačani AKONTACIJA 50 € – velja za vpis 1. septembra (povrne se pri mesečnem obračunu v mesecu oktobru) pošljite na:

  • elektronski naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.

Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je dopolnjenih enajst mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).

Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo otroci, ki se prej vključijo v program, ne glede na datum vpisa v vrtec. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek MONG.

V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in otrokove odsotnosti pisno vrtcu ne sporočijo najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo, ki je skladna s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG.

Dokumenti

Vpis v vrtec med šolskim letom

Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

Dostopnost