Svetovalna služba

Sedež svetovalne službe je na upravi vrtca, Kidričeva 34c.

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka.

Svetovalna delavka se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovni avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje predagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu: otroci, vzgojitelji in drugi strokovni delavci, vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove in starši ter vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota, čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistematsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

 

SVETOVALNO DELO V VRTCU NOVA GORICA OPRAVLJATA:

Andreja Semenič, svetovalna delavka 
telefon: 05 335 89 01

e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si
Andreja Melink, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Svetovalni delavki lahko obiščete v pisarni v prostorih uprave v času uradnih ur (ponedeljek – petek, od 9.00 do 12.00 ure ali po dogovoru), pokličite po telefonu, pošljete elektronsko pošto ali se preko vzgojiteljice dogovorite za obisk svetovalne delavke v vaši enoti.

SVETOVALNA DELAVKA STARŠEM SVETUJE PRI:

  • vključitvi in uvajanju otroka v vrtec (individualno svetovanje ob vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter postopnem uvajanju otroka v vrtec);
  • posvetovanju o vzgoji in otrokovem razvoju;
  • razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, težave pri vključevanju v skupino, zaprtost vase, nemirnost, agresivnost);
  • razumevanju in reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, smrt, razveza, selitev družine);
  • spodbujanju potencialno nadarjenega otroka;
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo;
  • pomoči otrokom s posebnimi potrebami (otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi;
  • pomoči otrokom z rizičnimi dejavniki (otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje).

Vrtec Nova Goricav povezavi z obravnavo nasilja v družini zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, ki natančno opredeljuje, katere korake oziroma aktivnosti morajo izvesti vzgojno-izobraževalni zavodi v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katere koli oblike nasilja v družini. Poročilo o sumu nasilja nad otrokom je vzgojno-varstveni zavod dolžan posredovati pristojnemu Centru za socialno delo Severna Primorska.

Dostopnost